...

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.
Vidareutbildning för socionom

I den här artikeln kan du läsa mer om vidareutbildning för socionomer. Socionomutbildningen är en yrkesförberedande examensutbildning som ger ett mycket brett kunskapsfält. Studierna innehåller bland annat socialt arbete, juridik, psykologi och samällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för kunskapen om människan och hur denne påverkas av omgivande samhället. Socionomer kan efter examen specialisera sig inom sitt yrke och många arbetsplatser erbjuder utbildningar till personalen för att öka kunskapsläget. Högskolor och universitet erbjuder längre vidareutbildningar för socionomer som efter avslutade studier kan få en viss titel eller legitimation. I denna artikel kommer vi prata om just dessa utbildningar. På marknaden finns även en mängd kortare kurser som erbjuds via olika utbildningsanordnare. Sådana kurser kan du läsa om här.

Hälso- och sjukvårdskurator

Socionomer som vill arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården har nytta av att gå hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Utbildningen ger möjlighet att fördjupa kunskaperna inom psykosocialt och socialt arbete inom just hälso- och sjukvården. Kuratorn har en roll att stötta patienter och deras anhöriga i behandling eller krissituationer. Vidare har kuratorn en konsultativ och samordnande uppgift gentemot sjukvårdspersonal och övriga samhället.

Hälso- och sjukvårdsprogrammet brukar vara 60 hp, en ettårig yrkesinriktad utbildning på avancerad nivå. Utbildningen är legitimationsgrundande. Det går att läsa utbildningen som nyutexaminerad eller om man redan har arbetat som socionom. Den ger möjligheten att bredda inom socionomyrket och öppnar möjligheten till nya arbeten.

Utbildningen innehåller samhällsvetenskapliga perspektiv inom hälso- och sjukvården teoretiska grunder för kuratorns arbetsmetoder. Man studerar om de lagar som styr hälso- och sjukvården. Vidare går man igenom etiska dilemman och samtalsmetodik med patienter och dess anhöriga. Utbildningen integrerar teoretiska kunskaper med praktik samt avslutas med ett självständigt examensarbete.

Utbildningen finns på flera universitet bland annat:

Psykoterapeututbildningen

Psykoterapi är en psykologisk behandling som syftar till att hjälpa klienter med psykiska, relationella, kognitiva och existentiella problem. Det finns många olika inriktningar inom psykoterapi men den gemensamma faktorn är att man genom samtal med psykolog eller psykoterapeut får hjälp att må bättre. För att få självständigt bedriva psykoterapeutisk behandling krävs legitimation som man får efter examen på godkänd psykoterapeututbildning.

vidareutbildning för socionomerPsykoterapeututbildningen genomförs vanligen på halvfart i tre år. För att bli antagen krävs att man har en socionomexamen och uppfyller vissa baskunskaper. Först och främst behöver man ha inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. För socionomer som inte har haft psykoterapi som en del i utbildningen behöver man komplettera med en sk basutbildning i psykoterapi (tidigare kallad psykoterapi steg 1). När man väl har genomfört basutbildningen krävs att man arbetar minst i två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter för att kunna ansöka till psykoterapeututbildningen. Konkurrensen till de olika godkända utbildningarna är hård då det är många som söker. Antagningen till utbildningarna sker efter intervju och tidigare meriter. Kraven kring vilka meriter som behövs kan variera mellan de olika utbildningar.

Basutbildning i psykoterapi

Det är också en fördel att enbart gå basutbildningen i psykoterapi även om man inte vill bli legitimerad psykoterapeut. Basutbildningen är nämligen i många gånger meriterande och ibland ett krav för att få anställning i människovårdande yrken som socionom. Basutbildningen utförs oftast på halvfart under tre eller fyra terminer. Ett krav för att gå utbildningen är att man har en anställning där man kan bedriva psykosocialt arbete under handledning. Utbildningen innefattar:

– Teori om 240 timmar i seminarier
– 50 h egenterapi eller 120 h gruppterapi
– 60 h individuell handledning avseende psykosocialt arbete eller 120 h i grupp

Socionom vidareutbildning som forskare

Forskning inom socialt arbete handlar om att analysera olika typer av sociala problem och problemens bakgrund. Som forskare i socialt arbete försöker man ta reda på hur problemen påverkas i samspelet mellan individ och miljö.

Forskarutbildning passar den som är nyfiken och vill ta reda på mer samt trivs i den akademiska miljön. Utbildningen är fyra år och leder till en doktorandexamen. En doktorand (forskarstudent) får träna upp ett vetenskapligt förhållningssätt, lära sig tänka kritiskt och självständigt lösa problem. Studenten får fördjupade kunskaper i socialt arbete och samhällsvetenskap samt utvecklar en metodisk skicklighet för att självständigt kunna bedriva forskning inom området. Doktorander får visst stöd från institutionen men de ska kunna studera och driva arbetet framåt på egen hand. Utbildning innehåller kurser och ett avhandlingsarbete. Efter avslutad utbildning på forskarnivå får man en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska utbildningen i Sverige.socionom vidareutbildning

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Lön som socionom

Lön som socionom

Är du socionom eller funderar på att studera socionomprogrammet och undrar hur mycket man tjänar som socionom? Lönerna för socionomer har senaste åren ökat för nyutexaminerade, medan löneutvecklingen för erfarna har varit sämre. Det innebär att löneskillnader mellan en nyutexaminerad och den mer erfarna socionomen inte blir särskilt stor. Lönerna skiljer sig också rätt kraftigt mellan kommunerna i landet. I Dals-Ed har har socialsekreterare den högsta medellönen på 44 844 kr medan man i Lekeberg har en snittlön på 33 080kr.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.