...

Kompetensutveckling för socionomer

Är du socionom och är intresserad av att bredda dina kunskaper? Då kan du läsa vidare i denna artikel. Vi går igenom olika kurser och tipsar om utbildningsanordnare som lämpar sig för socionomer. Kompetensutveckling för socionomer är viktigt eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning. För att fördjupa sina kunskaper behöver man helt enkelt studera vidare.
Kompetensutveckling för socionomer

Det är vanligt att socionomer under sin karriär genomgår utbildningar för att utveckla sina kunskaper. Populära utbildningar bland socionomer är psykisk ohälsa, samtalsmetodik och psykoterapi. Mer om psykoterapiprogrammet kan du läsa här. Psykisk ohälsa och samtalsmetodik är förstås viktiga kunskaper i socialt arbete då de flesta socionomer möter människor i svåra livssituationer. Det finns många kurser på avancerad nivå i flera universitet. Som de flesta vet kan man hitta många intressanta kurser på antagning.se. Därför kommer vi inte att gå igenom just dem, utan här fokuserar vi på kurser som man kanske inte tänker på i första taget. Nedan hittar du tips och länkar till olika kurser, utbildningsplattformar och gratis webbutbildningar

Motiverande Samtal, MI

Motivational Interviewing (MI) är en samtalsmetod som syftar till att stärka personens motivation och förmåga att skapa en förändring. Kurser i MI passar den som arbetar med rådgivning och behandling inom någon typ av livsstilsförändring, t.ex tobak, spel, alkohol, droger, kost eller motion. MI kan användas i korta rådgivningssamtal och längre behandlingar. Grundutbildningen är 3-4 dagar. Det finns också fördjupningskurser för praktiker och kurser för de som vill bli utbildare.

MINT-Certifiering

För den som vill läsa kurser i MI finns många utbildningsanordnare. För att vara säker på att man få en utbildning med god kvalité ska man välja en utbildare som är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Det går att se vilka utbildare som är MINT-certifierade genom att söka på deras hemsida.

Symposium

Symposium är en av Sveriges äldsta utbildare inom MI. De tillhandahåller kurser på grundläggande och fördjupande nivå. De erbjuder handledning, metodstöd och implementering av MI.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av könsrelaterat våld som bygger på begreppet ”heder”. Det handlar om att bevara eller återupprätta familjens eller släktens normer och värderingar. Våldet tar sig i många uttryck bland annat hot, kränkningar, kontroll, fysisk misshandel och isolering. Det kan vara svårt att upptäcka hedersärenden och konsekvenserna för de utsatta kan vara väldigt allvarliga. Yrkesverksamma behöver kunna snabbt identifiera hedersrelaterat våld och förtryck för att de utsatta ska få rätt insatser i god tid.

Fördjupade kunskaper i hedersrelaterat våld och förtryck samt PATRIARK V2

Sverigehälsan anordnar två utbildningar i hedersrelaterat våld. Den ena utbildningen ger fördjupade kunskaper i yttre och inre skydd för den som är utsatt. Kursen vänder sig till personer som möter utsatta i arbetet. Vidare har Sverigehälsan en kurs i metoden PATRIARK-V2 för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs för yrkesverksamma i socialtjänsten

Socialstyrelsen anordnar en kostnadsfri kurs för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Det är en fördjupning inom hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till både personal och chefer. Kursen syftar till att öka kompetensen inom socialtjänsten så att fler fall upptäcks och får rätt hjälp.

Grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Stockholm har en kostnadsfri webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänst, skola eller förskola.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skolverket har en kostnadsfri webbutbildning för hur skolor kan organisera och bedriva arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I första hand riktar sig utbildningen till skolans ledning och elevhälsan, men passar även andra som är intresserade av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som har förödande konsekvenser för den våldsutsatta. Det är otroligt viktigt med kunskaper om våld i nära relation för att kunna identifiera våldet tidigt, erbjuda rätt hjälp och arbeta förebyggande. Våld är en mångfacetterad och komplicerad problematik som många gånger döljer sig i flera år och andra gånger inte alls uppdagas. Det är därför viktigt för de flesta socionomer, oavsett yrkesområde, att ha utbildat sig i våld i nära relation för att kunna bemöta den utsatta på rätt sätt. Utöver de många kurser som finns att hitta genom antagning.se finns det otroligt många utbildningsanordnare.

Kostnadsfri Webbkurs - introduktion om mäns våld mot kvinnor

Det finns en kostnadsfri webbkurs som riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Kursen är cirka 3 timmar lång och man kan genomföra den enskilt eller i grupp.

Linn Mosher Hällen - Föreläsare, författare och handledare

Linn Mosher Hällen är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete och våld i nära relationer. Hon är en av författarna till boken Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik. Linn är en mycket populär föreläsare och handledare inom området.

Trauma

Kompetensutveckling socionomer

Barn och Trauma

Ericastiftelsen har tillsammans med Karolinska institutet en uppdragsutbildning i barn och trauma. Målet med kursen är att bidra med kunskaper kring hur barn och deras familjer påverkas och bör stödjas efter traumatiserande händelser. Kursen riktar sig till barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande.

Trauma och PTSD

Svergiehälsan tillhandahåller en kurs för att fördjupa kunskaperna om trauma och PTSD. Utbildningen pågår i 4 dagar och finns tillgänglig i Stockholm samt Malmö. Under kursen går man igenom bemötande, stöd och behandling från ett KBT-perspektiv. Den riktar sig mot yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg där man möter människor som upplevt svåra händelser.

Samtal med barn

En av de vanligast efterfrågade utbildningarna bland socionomer är samtalsmetodik. Många socionomer vidareutbildar sig i just samtal med barn då barnsamtal kan vara utmanande och kräver särskild kompetens. För de socionomer som möter många barn i arbetet är det bra om man har kunskap om olika samtalsmetoder för att kunna variera mellan dem beroende på vilket barn man möter i rummet.

Webbutbildning om samtal med barn och unga i socialtjänsten.

SKR håller i en webbutbildning i barnsamtal för socionomer inom socialtjänsten. Syftet med utbildningen är att höja kompetensen i arbetet med barn för att fånga deras upplevelse och bemöta barnet på rätt sätt i samtalet. Utbildningen riktar sig mot alla Sveriges kommuner, men även privata organisationer kan delta i utbildningen.

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan"

Detta är en utbildning som hålls av Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola). Den genomförs i både Stockholm och Skåne. Samtal enligt Trappan-modellen innebär att barnet får krissamtal i tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap. Barnet får möjlighet att berätta om sina upplevelser.

Tejping som samtalsmetod

Tejping är en samtalsmetod som går ut på att gestalta situationer i samtalet. Klienten får använda träfigurer i samtalet för att gestalta sitt nätverk, livssituation, inre eller yttre konflikter eller en traumatisk upplevelse. Själva “scenen” tejpas upp på ett bord. För barn finns även möjlighet att skapa scenen i en sandlåda där de gestaltar händelser med hjälp av träfigurerna. Denna samtalsmetod används idag som utrednings- och behandlingsmodell inom bla barnpsykiatri, socialtjänst och barnhabilitering.

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.