...

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här
Jobba som socionom

Socionom är en beteckning för den person som har fullgjort socionomexamen efter studier inom socialt arbete på högskola eller universitet. Socionomexamen är en yrkesförberedande utbildning som ger kunskap om människan och samhället för att kunna utföra social arbete. Men vad gör egentligen socionomer och vilka arbetsuppgifter kan de ha? Om du vill jobba som socionom då här berättar vi mer om vilka konkreta arbetsuppgifter en socionom kan utföra.

Vad gör en socionom?

I stora drag jobbar socionomer med att bidra till förändring på individ-, grupp eller samhällsnivå. Den vanligaste uppgiften är att möta människor i svåra livssituationer som är i behov av hjälp och behöver att åstadkomma förändring. Det kan utföras i direkt kontakt med personen eller som en del i ett större sammanhang kring en eller flera personer. Arbetet går ofta ut på att ge råd och stöd för att hjälpa personen i en positiv riktning. Många gånger är även socionomer en länk mellan olika professionella, myndigheter och andra viktiga kontakter i nätverket. Socionomer kan ha olika arbetsuppgifter och man kan vidareutbilda sig för att specialisera sig inom vissa områden. Den gemensamma nämnaren för socionomer är målet om att göra skillnad.

Myndigheter

Den vanligaste arbetsuppgiften för socionomer är inom kommunernas socialtjänster där man kan arbeta bland annat som socialsekreterare och biståndshandläggare. På socialtjänsten arbetar man bland annat med att utreda människors behov av stöd för att uppnå bättre livsvillkor. Socionomer på socialtjänsten handlägger exempelvis ärenden som rör missbruk, äldres behov av bistånd, barn som far illa och ekonomiskt bistånd. Ett annat område i socialtjänsten är familjerätten som innefattar frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Det finns även yrken för socionomer inom andra myndigheter såsom kriminalvården, socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Skola

I skolor kan socionomer arbeta som kuratorer för att ge stöd och vägledning till elever. En skolkurator har som uppgift att hjälpa eleverna att lyckas uppnå kunskapsmålen och att denne ska må bra och trivas i skolmiljön. Skolkuratorer arbetar också med lärare, administratörer, föräldrar och andra intressenter för att skapa en positiv inlärningsmiljö för alla elever. Som skolkurator förväntas man hjälpa eleverna att utveckla sina sociala färdigheter, hantera stressnivåer och fatta beslut om sin framtid. Arbetsuppgifter som skolkurator innebär också ett nära samarbete med hälso- och sjukvården samt socialtjänsten när dessa är involverade kring en elev.

Hälso- och sjukvården

Socionomer finns också inom hälso- och sjukvården där de oftast tituleras som kuratorer. Arbetsuppgifterna handlar främst om rådgivning, krisstöd, genomförande av utredningar och stödsamtal. En kurator har även ansvar för att vara i kontakt med anhöriga eller andra viktiga personer i nätverket. Kuratorer inom hälso- och sjukvården jobbar många gånger i team med läkare och sjuksköterskor och kan ha en samordnande roll med andra instanser och professionella. Kuratorerna finns inom den psykiatriska och somatiska vården, på vårdcentraler och inom mödra- och barnhälsovård. Vill du veta mer om vidareutbildning för att bli hälso- och sjukvårdskurator kan du läsa här. 

Chefer och ledarskap

För den som vill bli chef eller arbeta med ledarskap är det fördelaktigt att ha några års erfarenhet som socionom. Det finns många jobb för socionomer inom ledarskap. I socialtjänsten har cheferna vanligtvis själva arbetat med myndighetsutövning och senare tagit steget vidare i karriären. Socialtjänsten har många olika enheter där socionomer kan ha olika ledarskapsroller. Som chef inom socialtjänsten har man ett ansvar för att verksamhetens aktivitet sker enligt rådande lagar och politikernas beslut om verksamheten. Chefen har även ett ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. I socialtjänster är det även vanligt att man kan arbeta med andra ledarskapsroller som innefattar metodhandledning gentemot medarbetare. En sk. förste socialsekreterare har oftast ansvar för handledning och fördelning av ärenden. Förste socialsekreteraren ska också säkerställa en god kvalité och rättssäkerhet i socialsekreterarnas arbete.

Socionomer kan även få chefsroller inom andra myndigheter där man har ett övergripande ansvar över att verksamheten. Det finns också många socionomer inom privata verksamheter som är chefer. Exempelvis krävs en socionomexamen för att få bli föreståndare på ett HVB-hem. Inom olika behandlande och stödverksamheter finns det också chefer som är socionomer. På bemanningsbolag kan konsultchefer vara socionomer, även om det inte är ett krav. Det är dock viktigt att konsultcheferna har en socionomutbildning och erfarenhet av socialt arbete för att kunna göra en bra matchning mellan konsult och uppdragsgivare samt för att vara ett tryggt stöd för konsulter som är ute på uppdrag. 

Övriga arbetsområden

Socionomexamen är en generalistutbildning och ger möjlighet att arbeta inom offentliga- och privata sektorn. Ovan nämnda är endast ett fåtal exempel där socionomer arbetar. Som socionom kan man även arbeta inom kriminalvården, företagshälsovården, frivilligorganisationer, familjerådgivning, fältassistent och behandlingsassistent. Andra arbetar exempelvis med olika typer av behandling och stödsamtal, stöd för invandrare och flyktingar eller inom institutionsvård. Socionomer kan även vidareutbilda sig, vilket du kan läsa mer om här.

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Lön som socionom

Lön som socionom

Är du socionom eller funderar på att studera socionomprogrammet och undrar hur mycket man tjänar som socionom? Lönerna för socionomer har senaste åren ökat för nyutexaminerade, medan löneutvecklingen för erfarna har varit sämre. Det innebär att löneskillnader mellan en nyutexaminerad och den mer erfarna socionomen inte blir särskilt stor. Lönerna skiljer sig också rätt kraftigt mellan kommunerna i landet. I Dals-Ed har har socialsekreterare den högsta medellönen på 44 844 kr medan man i Lekeberg har en snittlön på 33 080kr.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.