...

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.
Vad gör en socionomkonsult

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om vad en socionomkonsult gör och hur det är att vara socionomkonsult.

Socionomkonsult kallas den socionom som är anställd av ett bemanningsföretag vars uppgift är att hyra ut socionomer till olika verksamheter i behov av mer personal. Socionomkonsulter kan även vara egenföretagare som tar uppdrag av bemanningsbolag eller direkt mot uppdragsgivaren. Är du intresserad av att starta bolag, men inte tagit steget ännu? Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns för dig som vill starta eget.

Vilka fördelar finns med att vara socionomkonsult?

Det finns många fördelar med att arbeta som socionomkonsult. Som konsult får man mer frihet eftersom att man kan själv välja när man vill ta uppdrag och hur långt det ska gå mellan varje uppdrag. Man kan också välja vilka dagar man vill ha semester och hur lång semestern ska vara. Friheten innebär också att kunna välja tjänstgöringsgrad och område där man vill arbeta. Sökningen av uppdrag anpassas helt enkelt efter vad konsulten efterfrågar.

Ytterligare en fördel är förstås den höga lönen. Som socionomkonsult får man märkbart bättre lön än att arbeta som fastanställd på kommun och landsting. Lönen baseras på konsultens erfarenhet, utbildningsnivå och kompetens.

Konsultyrket passar perfekt för den som vill avsätta mindre tid till organisatoriska arbetsprocesser och mer tid till faktiska arbetet. Som socionomkonsult kan man lägga fullt fokus på arbetet som man faktiskt har blivit anställd för. Ingen tid går till att sitta på gruppmöten, obligatoriska utbildningar eller andra organisatoriska möten. Många konsulter känner att det är en befrielse att inte vara en del i det organisatoriska och att inte dras med i den stress som det kan innebära för de fastanställda när det uppstår konflikter i arbetsgruppen eller brister i verksamheten.

En stor fördel är också att man som socionomkonsult lär sig mycket. Det är utvecklande att se olika verksamheter, arbetssätt och möta nya medarbetare. Varje arbetsplats, kommun och landsting har olika rutiner och det är lärorikt att få sätta sig in i nya processer.

Vilka kriterier ska uppfyllas för att bli socionomkonsult?

Ett krav för att bli socionomkonsult är att socionomen har en socionomexamen och god erfarenhet inom det område där man ska bli uthyrd. För att kvalitetssäkra arbetet är det bra om konsulten har arbetat i några år inom området.  Ytterligare krav på konsulter är att de är självständiga i sitt arbete. När socionomkonsulten väl är uthyrd till en verksamhet ska denne kunna sätta sig in i arbetet på ett snabbt och effektivt sätt för att hjälpa verksamheten.

Socionomkonsulten behöver ha kunskap om aktuell lagstiftning inom arbetsområdet. Vidare behöver personen i fråga kunna genomföra arbetet självständigt i den mån som krävs för uppdraget. Konsulten behöver ha en god analytisk förmåga och goda kunskaper i dokumentation.

Vilket stöd får socionomkonsulter i arbetet?

Det är viktigt att socionomkonsulten är självgående och känner sig trygg i de arbetsuppgifter som ska genomföras. Med detta sagt betyder det förstås inte att konsulten ska veta allt. Det är ett omöjligt uppdrag att bli fullärd, även den bästa behöver stöd i svåra ärenden. På arbetsplatserna bör det finnas någon att rådfråga i svåra ärenden eller ställningstaganden.

För socialsekreterare är det i vissa ärenden till och med ett krav att vara två socionomer vid handläggningen för att säkerställa rättssäkerheten. Konsulten kan i sådana ärenden bli den som samarbetar med en av de fastanställda på verksamheten och där man som kollegor tar hjälp av varandra.  På många kommuner finns även möjligheten att dra sitt ärendet i grupp med andra medarbetare för att gemensamt diskutera fram bästa lösningen för klienten.

Ett bra bemanningsbolag ska också tillhandahålla en legitimerad handledare för sina socionomkonsulter. Handledningen är till för att ge socionomkonsulterna möjlighet att diskutera ärenden och få nya reflektioner kring enskilda ärenden men också för att utvecklas i yrket.  Utöver det är det bra att välja ett bemanningsbolag där man har en konsultchef som är socionom så att denne förstår de ställningstaganden och processer konsulten ställs inför samt kan vägleda och stötta konsulten i det dagliga arbetet.

Vad jobbar en socionomkonsult med?

Vilka uppdrag kan man få som socionomkonsult?

Socionomkonsulter kan jobba med varierande arbetsuppgifter. De flesta arbeten finns inom socialtjänsten för socialsekreterare där man handlägger ärenden enligt rådande lagstiftning och arbetsplatsens rutiner. Socionomkonsulten får en mängd med ärenden som är rimligt inom den tjänstgöringsgrad man har samt fullföljer handläggningen från början till slut. Det är också vanligt att socionomer blir uthyrda som enhetschefer eller gruppledare av olika slag för att täcka personalbrist i ledningen. Det finns även uppdrag inom landsting och skolor för kuratorer, även om det inte är lika efterfrågat som personalförstärkning inom socialtjänsten.

Socionomer kan bli uthyrda inom områdena:

  • Barn- och ungdom
  • Familjehem
  • Familjerätt
  • Bistånd för äldre/LSS
  • Socialpsykiatri
  • Vuxenenheten
  • Våld- i nära relation
  • Ensamkommande
  • Enhetschefer eller gruppledare
  • Kurator

Vilken säkerhet har socionomkonsulter?

En socionomkonsult ska aldrig känna att denne blir utsatt i arbetet eller ta uppgifter som kan vara farligt för säkerheten. I vissa situationer kan brister i en verksamhet innebära att ledningen inte är lyhörd och uppmärksam på säkerhetsåtgärderna i varje specifikt ärende. Vid sådana tillfällen är det extra viktigt att socionomkonsulten själv säger till och uppmärksammar arbetsledaren på riskerna. Om arbetsledaren inte skulle vara lyhörd för detta är det bemanningsbolagets uppgift att ta till åtgärder så att säkerheten tillgodoses.

I dessa lägen behövs ett bemanningsbolag som känner till processen och kan hjälpa konsulten på rätt sätt, varpå det är fördelaktigt att ha en konsultchef som själv är socionom med egen erfarenhet i arbetet. Konsultchefen tar då kontakt med verksamheten för att upplysa dessa om att konsulten inte ska utsättas för några risker. Tillsammans kan genomföra en säkerhets- och riskanalys så att uppdragsgivaren kan åtgärda bristerna.

Dela:

Flera Inlägg

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Lön som socionom

Lön som socionom

Är du socionom eller funderar på att studera socionomprogrammet och undrar hur mycket man tjänar som socionom? Lönerna för socionomer har senaste åren ökat för nyutexaminerade, medan löneutvecklingen för erfarna har varit sämre. Det innebär att löneskillnader mellan en nyutexaminerad och den mer erfarna socionomen inte blir särskilt stor. Lönerna skiljer sig också rätt kraftigt mellan kommunerna i landet. I Dals-Ed har har socialsekreterare den högsta medellönen på 44 844 kr medan man i Lekeberg har en snittlön på 33 080kr.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.